Dir. 2012:64

Tilläggsdirektiv till utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen

Riksbankens balansräkning (Fi 2011:12)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 oktober 2011 kommittédirektiv

om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning –

översyn

efter

erfarenheter

från

den

finansiella

krisen (dir. 2011:89). Enligt utredningens direktiv skulle

uppdraget redovisas senast den 15 augusti 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 15 januari 2013.

(Finansdepartementet)

Dir.

2012:64