Dir. 2012:81

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén

(Fi 2011:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 juli 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta en

kommitté som ska göra en översyn av regelverket för hantering

av finansiella kriser (dir. 2011:6). Kommittén har tagit namnet

Finanskriskommittén. Det övergripande syftet är att förbättra

regelverket så att framtida finansiella kriser i första hand kan

mildras genom förebyggande åtgärder och i andra hand lösas på

ett effektivt sätt. Samtidigt ska skattebetalarnas intressen värnas

och allmänhetens förtroende för det finansiella systemet säker-

ställas. En viktig del av kommitténs arbete består i att beakta

hur den nationella regleringen är förenlig med det arbete som

pågår inom EU när det gäller krishantering av banker. Enligt

utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den

15 augusti 2012.

Utredningstiden förlängs. Kommittén ska i stället redovisa

ett delbetänkande senast den 31 december 2012, som omfattar

samtliga delar av uppdraget förutom de som rör genomförandet

av det s.k. krishanteringsdirektivet (Europaparlamentets och

rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och

rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om

ändring av rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EG och

direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG,

2007/36/EG och 2011/35/EG samt förordning (EU)

nr 1093/2010). Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den

31 maj 2013.

Dir.

2012:81

2

(Finansdepartementet)