Dir. 2012:93

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning (Fi 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 september 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 januari 2012 kommittédirektiv om statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer (dir. 2012:4). Utredningen har tagit namnet 2012 års krigsförsäkringsutredning. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2013.

(Finansdepartementet)