Dir. 2013:11

Expertgrupp för utvärdering och analys

Kommittédirektiv

Expertgrupp för utvärdering och analys

av Sveriges internationella bistånd

Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013

Sammanfattning

Regeringen inrättar en kommitté i form av en expertgrupp som

kontinuerligt

ska

utvärdera

och

analysera

Sveriges

internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och

bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalitet.

Expertgruppens uppdrag är att beställa, sammanställa,

genomföra och kommunicera utvärderingar, analyser och

studier om biståndets genomförande, resultat och effektivitet.

Expertgruppen ska ha en oberoende ställning i relation till

det den granskar och ska självständigt svara för relevans och

kvalitet i de rapporter den väljer att publicera.

Dir.

2013:11

2

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 7)

redovisar regeringen sin syn på utvärderingsverksamheten inom

biståndsområdet. Regeringen framhåller bl.a. att det är av stor

vikt

att

utvärderingsverksamheten

är

ändamålsenligt

organiserad för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande

samt att utvärderingarna håller hög kvalitet och sammantaget

täcker relevanta behov och aspekter för politikens utformning.

Det behövs underlag för välunderbyggda beslut

Regeringen lägger stor vikt vid analys och forskning som grund

för den framtida utformningen av Sveriges internationella

bistånd.

Regeringen har behov av relevanta underlag av hög kvalitet i

form av utvärderingar, studier, analyser m.m. kring biståndets

genomförande, resultat och effektivitet för att kunna fatta

välgrundade beslut och utveckla styrningen av biståndet. Ett

sådant underlag kan även vara av intresse för riksdagen, övriga

intressenter och allmänheten.

Det är inte en enda typ av underlag som behövs utan en

kombination av flera olika typer. Det kan handla om olika

sorters utvärderingar som exempelvis processutvärderingar eller

effektutvärderingar. Det kan också handla om korta analyser,

omfattande studier eller kvalitetssäkrad statistik. Regeringen

kan dessutom behöva underlag av flera olika skäl – ibland för

att utveckla styrningen av en myndighet i syfte att säkerställa att

politiken genomförs på ett effektivt sätt, ibland för att ompröva

och reformera eller utveckla politikens inriktning. Underlagen

bör belysa vilka faktorer som bidrar till framgångsrika

biståndsinsatser, men också vilka faktorer som inte gör det.

Dessa underlag kan komma från såväl internationella som

svenska forskare, utvärderare, organisationer och andra aktörer.

Underlagen kan vara tidigare publicerade studier från respektive

aktör eller tas fram på beställning. Inom biståndet gör

verksamhetens internationella prägel att kontakter över gränser

3

är särskilt viktiga, framför allt med samarbetsländer och andra

givarländer.

Expertis inom utvecklings- och biståndspolitiska frågor finns

många gånger vid exempelvis universitet, bland bilaterala och

multilaterala

biståndsinstitutioner,

bland

aktörer

och

organisationer och i samarbetsländerna. Resultaten från dessa

internationella analys- och utvärderingsverksamheter, liksom

från de motsvarande verksamheter som bedrivs i Sverige, bör

göras mer tillgängliga och i större utsträckning kunna användas

som stöd för regeringen i dess styrning och utveckling av

biståndet.

Det finns ett behov av oberoende underlag för regeringens

ställningstaganden. Erfarenheter från andra politikområden

visar på värdet av att det finns ett särskilt forum för möten

mellan forskning och politik där en hög grad av oberoende

förenas med närhet till beslutsfattande.

Regeringen anser därför att det bör inrättas en kommitté i

form av en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges

internationella bistånd. Expertgruppens arbetsformer bör bl.a.

bygga på erfarenheter från expertgruppen för studier i offentlig

ekonomi (ESO).

Expertgruppen ska ha en utvecklad förmåga att bedriva

omvärldsanalys och göra egna analyser. Expertgruppen ska

även ha en utpräglad beställarkompetens och snabbt kunna ta

tillvara externt producerad kunskap, bedöma kvaliteten i denna

och omsätta den i underlag som är relevanta för beslutsfattare i

deras ställningstagande. Beställarkompetensen bör omfatta

förståelse för regeringens behov, förmåga att formulera

relevanta frågor och kunskap om var relevant och kvalificerad

kompetens finns tillgänglig.

Expertgruppen ska ha hög kapacitet att analysera och föra

samman kunskap som produceras av olika aktörer, göra

synteser, dra slutsatser, och presentera rekommendationer.

Rekommendationerna kan både avse förändringar i befintlig

verksamhet och handla om initiativ och innovativa lösningar för

framtida beslut om inriktning.

4

Uppdraget

Det är angeläget att öka och förfina kunskapen om det samlade

biståndets

genomförande,

resultat

och

effektivitet.

Beslutsfattare såväl svensk allmänhet samt aktörer och enskilda

individer i Sveriges samarbetsländer behöver information om

hur biståndsmedlen används och vilka resultat som uppnås.

Expertgruppen ska genom sitt arbete bidra till att bredda och

fördjupa underlaget för en kontinuerlig utveckling av

biståndspolitiken.

Expertgruppens uppdrag är att beställa, sammanställa,

genomföra och kommunicera utvärderingar, analyser och

studier om biståndets genomförande, resultat och effektivitet.

Expertgruppen ska ha en oberoende ställning i relation till

det den granskar och ska självständigt svara för relevans och

kvalitet i de rapporter den väljer att publicera.

Expertgruppen ska

beställa, upphandla eller på annat sätt inhämta

utvärderingar, analyser och studier av biståndets

genomförande, resultat, och effektivitet,

analysera och bedöma detta material,

sammanställa kunskapsöversikter baserad på relevant

forskning,

i egen regi genomföra utvärderingar, analyser och

studier av biståndets genomförande, resultat och

effektivitet,

etablera och upprätthålla kontakter särskilt med

internationella forskare, institutioner, organisationer,

relevanta aktörer i samarbetsländer m.m.,

delta i eller bidra till givargemensamma utvärderingar

av strategisk karaktär,

presentera lärdomar, dra slutsatser och rekommendera

agerande, så att utvärderingar, analyser och studier i

större utsträckning kan användas som stöd för

regeringen i dess styrning och vidareutveckling av

biståndet,

5

arbeta aktivt med att sprida resultaten av de rapporter

den publicerar samt arrangera öppna seminarier,

konferenser m.m.

Expertgruppen ska arbeta självständigt. Det innebär att den ska

ange riktlinjer och metoder för verksamheten, prioritera

studieområden/teman, besluta om vilka utvärderingar, analyser

och studier som ska genomföras, bedöma rapporternas relevans

och kvalitet samt besluta om publicering. Det bör normalt vara

författarna till de olika studierna som svarar för innehåll och

slutsatser i rapporterna. Expertgruppen har dock möjlighet att i

egen regi genomföra studier och publicera sina slutsatser. I

anslutning till att rapporterna publiceras ska seminarier eller

konferenser anordnas.

Expertgruppens arbete ska i första hand omfatta den

verksamhet som bedrivs inom ramen för biståndsbudgeten,

utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Andra frågor av

relevans för Sveriges internationella bistånd kan också komma

att studeras.

Expertgruppens organisation

Expertgruppen ska bestå av högst tio ledamöter.

Till kommittén ska knytas ett kansli. Kansliet ska bl.a.

ansvara för det löpande arbetet och medverka i arbetet med att

engagera externa forskare, utvärderare, konsulter m.fl.

Till

de

utvärderingar,

analyser

och

studier

som

expertgruppen låter genomföra kan det knytas referensgrupper

bestående av personer med relevant sak- och metodkunskap.

Arbetsformer och redovisning

Expertgruppen och dess kansli ska etablera kontakter med

myndigheter och institutioner såväl i Sverige som utomlands.

Expertgruppen bör därför föra dialog med Styrelsen för

internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Statskontoret och

6

andra relevanta aktörer i syfte att säkra den strategiska

användningen av förvaltningens samlade utvärderingsresurser

på biståndsområdet. Även Riksrevisionens arbete på området

bör beaktas.

Expertgruppens arbete ska präglas av största möjliga

öppenhet. De rapporter expertgruppen låter publicera ska

tillgängliggöras på www.openaid.se. Expertgruppen bör vidare,

utöver svenska, även publicera rapporter på engelska i syfte att

skapa förutsättningar för dialog och samarbeten med aktörer i

andra länder.

Expertgruppen

ska

löpande

hålla

Regeringskansliet

(Utrikesdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider

och två gånger per år redovisa en övergripande inriktning av

pågående och planerade projekt. Senast den 31 mars varje år

ska expertgruppen lämna en rapport som sammanfattar innehåll

och slutsatser av de utvärderingar, analyser och studier som

publicerats föregående år.

Regeringen avser att löpande följa expertgruppens arbete

och

senast

under

våren

2016

ta

ställning

till

organisationsformens ändamålsenlighet. Viktiga aspekter att ta

ställning till är bl.a. hur denna typ av verksamhet kan

organiseras på bästa sätt för att säkerställa verksamhetens

kvalitet, relevans, effektivitet, användbarhet och oberoende.

(Utrikesdepartementet)