Dir. 2013:111

Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2013

Sammanfattning

En särskild utredare fick den 26 april 2012 i uppdrag att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast behöver lämnas en gång och till ett ställe. I uppdraget ingick bl.a. att föreslå en tekniskt verifierad lösning som skulle innebära att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe (dir. 2012:35). Utredningen antog namnet Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01). Regeringen gav den 8 maj 2013 genom tilläggsdirektiv Uppgiftslämnarutredningen i uppdrag att ta fram en prototyp av den tekniska lösningen (dir. 2013:51).

Utredaren ska enligt dessa tilläggsdirektiv förbereda och genomföra de åtgärder som krävs för att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. Utredaren ska noga överväga behovet av ytterligare utredning innan åtgärder vidtas. Målsättningen ska vara att ett system för företagens uppgiftslämnande ska finnas på plats senast under första halvåret 2015.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 mars 2015.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 26 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att presentera förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe (dir. 2012:35). En viktig del i utredningens uppdrag var att föreslå en tekniskt verifierad lösning som möjliggör informationsutbyte mellan myndigheterna med ambitionen att detta utbyte av informationen ska ske direkt i den tekniska lösningen. De uppgifter som avses är sådana där själva uppgiftslämnandet har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrift. I uppdraget ingick att redovisa bl.a. de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Bolagsverkets rapport Minskat uppgiftslämnande (dnr AD 62-1047/2008) om hur företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter skulle kunna minska skulle ligga till grund för arbetet.

En delredovisning med ett utkast till förslag om hur uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe och hur samordningen av detta kan organiseras m.m. samt förslag till finansiering lämnades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 mars 2013 (dnr N2013/1260/ENT). Delredovisningen har remissbehandlats. Regeringen gav den 8 maj 2013 genom tilläggsdirektiv Uppgiftslämnarutredningen i uppdrag att ta fram en prototyp av den tekniska lösningen (dir. 2013:51). Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 29 november 2013.

Uppdraget

Utredaren ska ta fram ett förslag på hur ett system för företagens uppgiftslämnande ska genomföras. I detta ligger vidareutveckling av prototypen inför användandet i ett fullskaligt system samt att realisera en teknisk lösning. Utredaren ska beakta krav i fråga som funktion, prestanda, säkerhet och drift som måste uppfyllas för ett sådant system. Utredaren ska utgå

från vad som framgår av delredovisningen (dnr N2013/1260/ENT) samt i tillämpliga delar vad som framkommit av remissyttrandena över denna. Vidare ska det anges hur arbetet med att omhänderta, kvalitetssäkra och vidareutveckla resultatet av 14 myndigheters kartläggning av företagens uppgiftslämnande (dnr N2011/5884/ENT och dnr N2012/311/ENT [delvis]), (nedan kallad ”kartläggningen”), ska ske. Det ska vidare framgå när samverkanspunkt och forum ska vara inrättade. Åtgärder, aktiviteter, organisation, kostnader och tidsplan ska framgå av förslaget.

Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 januari 2014.

Vidareutveckling av prototypen

Utredaren ska vidareutveckla prototypen inför användandet i ett fullskaligt system. Utredaren ska organisera, samordna och koordinera genomförandet och framtagandet av en teknisk lösning i syfte att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande. Utredaren ska beakta krav i fråga som funktion, prestanda, säkerhet och drift som måste uppfyllas för ett sådant system. I detta sammanhang ska utredaren noga överväga behovet av ytterligare utredning innan åtgärder vidtas. Utgångspunkten för arbetet ska vara det som föreslås i delredovisning (dnr N2013/1260/ENT).

Kartläggningen

Utredaren ska fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra och vidareutveckla uppgiftskraven som framgår av kartläggningen så att de kan ligga till grund för ett uppgiftskravsregister. I arbetet ingår att samordna definitioner och i första hand de grundläggande uppgifterna som namn, adress, organisationsuppgifter m.m. som framgår av kartläggningen. Utredaren ska ta fram modeller och formulär för insamlandet av uppgiftskrav. I detta arbete undantas Tullverket.

Samverkanspunkt

Utredaren ska etablera en samverkanspunkt för i första hand myndigheter som arbetat med kartläggningen. Etableringen av samverkanspunkten ska bidra till ett gemensamt synsätt på företagens uppgiftslämnande så att detta minskar genom att myndigheterna bland annat ökar sin samverkan kring företagens uppgiftslämnande. Arbetet ska också syfta till att skapa förutsättningar för myndigheternas anslutning till systemet för företagens uppgiftslämnande.

Forum

Ett system för företagens uppgiftslämnande berör många. Utredaren ska därför bilda ett forum för att säkerställa användarvänlighet, inhämta synpunkter och stödja introduktionen av systemet gentemot myndigheter och företag. Syftet med forumet ska vara att skapa förutsättningar för myndigheter, företag och övriga intressenter att få en fördjupad information om systemet för företagens uppgiftslämnande och dess funktion samt möjlighet att lämna synpunkter.

Anslutning till systemet för företagens uppgiftslämnande

Utredaren ska ta fram ett förslag till när i första hand myndigheter som ingått i kartläggningsuppdraget (förutom Tullverket) i tiden bör anslutas till systemet för företagens uppgiftslämnande och med vilken frekvens detta bör ske. Förslaget ska tas fram i samverkan och dialog med aktuella myndigheter. Myndigheterna ska ges möjlighet att beskriva kostnaden och nyttan för myndigheten.

Offentlighet och sekretess

I tilläggsdirektivet ingår också att

  • analysera och redovisa de sekretessfrågor som förslagen väcker samt överväga i vad mån samtycke ska krävas för att, inom ramen för ett förenklat uppgiftslämnande, lämna sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter eller om detta ska göras med stöd av sekretessbrytande bestämmelser,
  • analysera om dagens regler om sekretess är tillräckliga för att skydda enskilda intressen vid ett ökat utbyte och ökad återanvändning av uppgifter myndigheter emellan, och
  • lämna förslag på de författningsändringar som föranleds av dessa analyser och som krävs för att genomföra förslagen i övrigt.

I uppdraget ingår inte att föreslå ändringar i grundlag.

Övrigt

Utredaren ska genomföra sitt uppdrag i nära samverkan med de myndigheter (förutom Tullverket) som omfattats av kartläggningen.

Utredaren ska i arbetet beakta regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning (dnr N2012/6402/ITP). Framför allt ska utredaren beakta delmålen om att digitala tjänster ska utformas efter användarens behov, att digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda och att fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster.

Utredaren ska vid behov tillkalla arbetsgrupper eller referensgrupper för att möjliggöra en bred förankring av arbetet.

Utredaren ska ta fram det utbildningsmaterial som behövs. Utbildningsmaterialet ska i första hand rikta sig till myndigheter. En webbplats till stöd för företag och myndigheter ska vid behov inrättas.

Uppdragets genomförande, redovisning och tidsplan

Utredaren ska samråda med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Transportstyrelsen, Tillväxtverket, Trafikanalys och Trafikverket. Utredaren ska även inhämta synpunkter från Företagarna, Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund, Näringslivets Regelnämnd och E-delegationen. Det står utredaren fritt att därutöver samråda med och inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren ska i arbetet ta med sig erfarenheterna från arbetet med verksamt.se.

Utredaren ska löpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) underrättat om arbetet.

Utredaren ska senast den 30 januari 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa ett förslag på hur ett system för företagens uppgiftslämnande ska genomföras. I detta ligger vidareutveckling av prototypen inför användandet i ett fullskaligt system samt att realisera en teknisk lösning. I förslaget ska det anges hur arbetet med att omhänderta, kvalitetssäkra och vidareutveckla resultatet av 14 myndigheters kartläggning av företagens uppgiftslämnande (dnr N2011/5884/ENT och dnr N2012/311/ENT [delvis]) ska ske. Det ska vidare framgå när samverkanspunkt och forum ska vara inrättade. Åtgärder, aktiviteter, organisation, kostnader och tidsplan ska framgå av planen.

Utredaren ska senast den 2 juni 2014 lämna förslag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) på tidsplan och frekvens för anslutning av myndigheter till systemet för företagens uppgiftslämnande. Kostnader och nytta för myndigheterna ska framgå av förslaget.

Därutöver ska kommittén senast vid utgången av april, september och december 2014 lämna delrapporter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet fortskrider.

Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2015.

Förlängd tid för uppdraget

Utredningstiden förlängs. Uppdraget enligt de ursprungliga kommittédirektiven och tidigare beslutade tilläggsdirektiv (dir. 2012:35 och dir. 2013:51) ska fortfarande redovisas senast den 29 november 2013. Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska som framgår ovan slutredovisas senast den 30 mars 2015.

(Näringsdepartementet)