Dir. 2013:116

Tilläggsdirektiv till Delegation för e-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegation för e-

förvaltning

(N Fi 2009:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en dele-

gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa

it-standardiseringsfrågor (dir. 2009:19). Delegationen antog

namnet E-delegationen och ska lämna sin slutrapport senast den

31 december 2014. Regeringen beslutade den 25 mars 2010 om

tilläggsdirektiv

(dir.

2010:32)

med

uppdrag

om

vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för

myndigheters användning av sociala medier. Regeringen

beslutade den 25 april 2013 om tilläggsdirektiv (dir. 2013:40)

med uppdrag att göra en behovsinventering beträffande

standarder inom socialtjänstens område samt angränsande

områden inom hälso- och sjukvård inom ramen för regeringens

överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om

stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom

socialtjänsten. Detta uppdrag ska enligt tilläggsdirektiven

redovisas senast den 1 november 2013.

Utredningstiden förlängs. Tilläggsuppdraget ska i stället

redovisas senast den 20 december 2013.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2013:116