Dir. 2013:118

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Veteranutredningen (Fö 2011:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 augusti 2012 tilläggsdirektiv om

ett utvidgat uppdrag för utredningen att följa upp det pågående

genomförandet av den svenska veteransoldatpolitiken och

bedöma om den behöver utvecklas vidare samt bedöma om

veteranperspektivet även bör omfatta veteraner efter annan

internationell verksamhet än militär (dir. 2012:83). Det

utvidgade uppdraget skulle redovisas senast den 1 december

2013.

Utredningstiden förlängs för detta uppdrag. Uppdraget ska i

stället redovisas senast den 30 april 2014.

(Försvarsdepartementet)

Dir.

2013:118