Dir. 2013:119

Avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.

Kommittédirektiv

Avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2013

Sammanfattning

En särskild utredare ska fr.o.m. den 1 januari 2014 ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Utredaren ska dessutom ha arbetsgivaransvaret för den personal som övergår till E-hälsomyndigheten respektive Folkhälsomyndigheten och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av de nya myndigheterna på grund av arbetsbrist. Utredaren ska dock redan från och med den 12 december 2013 i samarbete med berörda myndigheter förbereda sitt uppdrag.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2015.

Bakgrund

I propositionen En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (prop. 2012/13:116) presenterade regeringen sina avsikter att bilda en ny myndighet för folkhälsofrågor med syfte att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förutsättningarna för att behandla folkhälsofrågorna samlat och integrerat ökar också i och med inrättandet av den nya myndigheten, liksom Sveriges

möjligheter att mer effektivt delta i EU-arbetet och i det internationella samarbetet. De uppgifter som Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet ansvarar för samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter övergår till den nya myndigheten Folkhälsomyndigheten. En särskild utredare förbereder inrättandet av myndigheten den 1 januari 2014 (dir. 2013:33).

I propositionen Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur (prop. 2012/13:128) gör regeringen bedömningen att staten i myndighetsform bör fortsätta att utföra de uppgifter som utgjort verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Det innebär att staten förvärvar verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. I propositionen Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur (prop. 2013/14:24) föreslog regeringen att den nya myndigheten skulle byta namn till E-hälsomyndigheten. En särskild utredare förbereder inrättandet av myndigheten den 1 januari 2014 (dir. 2013:15).

Uppdraget

Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet ska avvecklas den 31 december 2013. Verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag förvärvas av staten den 1 januari 2014 och bolaget (det så kallade restbolaget) ska därefter avvecklas. Regeringen kommer att utse en likvidator för avvecklingen av restbolaget.

En särskild utredare ska från och med den 1 januari 2014 ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för den personal som övergår till E-hälsomyndigheten respektive Folkhälsomyndigheten och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av de nya myndigheterna på grund av arbetsbrist. Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för den personal som redan före den 1 januari 2014 eventuellt kan komma att sägas upp från Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Även denna personal ska ingå i avvecklingsorganisationen.

Utredaren ska från och med den 1 januari 2014 ha arbetsgivaransvaret för den personal som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska dock redan från och med

den 12 december 2013 förbereda sitt uppdrag i samarbete med berörda myndigheter.

I uppdraget ingår att – utarbeta en avvecklingsplan samt planera och budgetera arbetet, – ge de anställda aktiv och kontinuerlig information, – hålla kontakt med arbetstagarorganisationer, – fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt som möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få ett nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall, – utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, företagshälsovården och Riksarkivet i fråga om arkiven, – vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal, – slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsmyndigheten, och – avsluta alla kontakter eller andra åtaganden.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska senast den 15 mars 2014 lämna en avvecklingsplan och en budget för avvecklingen. Utredaren ska senast den 1 juni 2014 lämna en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider. Senast den 1 juni 2015 ska utredaren lämna en slutrapport när det gäller avvecklingen.

(Socialdepartementet)