Dir. 2013:121

Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten (dir. 2012:129).

Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även vidta de organisatoriska och andra åtgärder som krävs för att Statens kriminaltekniska laboratorium ska kunna ingå i Polismyndigheten, och där bilda en egen avdelning på nationell nivå, från den 1 januari 2015. Avdelningen ska ges ett huvudansvar för den forensiska processen i Polismyndigheten och benämnas Nationellt forensiskt centrum.

Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 1 april 2015.

En nationell avdelning för den forensiska processen i Polismyndigheten

En särskild utredare har sedan tidigare i uppdrag att förbereda och genomföra ombildningen av Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten (dir. 2012:129). Betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) som ligger till grund för reformen innehåller även förslag om att Statens kriminaltekniska Laboratorium (SKL) ska utgöra en del av Polismyndigheten. Mot bakgrund av vad som anfördes av vissa remissinstanser avseende detta förslag valde emellertid regeringen att återkomma till riksdagen i den frågan.

I budgetpropositionen för 2014 föreslog regeringen att SKL ska ingå i den nya Polismyndigheten när myndigheten påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2015. Riksdagen godkände regeringens förslag den 10 december 2013.

SKL ska utgöra en egen avdelning på nationell nivå i Polismyndigheten och utföra motsvarande uppgifter som i dag. Därutöver ska SKL tillföras ett utökat ansvar för den forensiska processen i Polismyndigheten. Den nya avdelningen ska ha huvudansvaret för en sammanhållen forensisk process i Polismyndigheten, vilket bl.a. omfattar utveckling och tillämpning av vetenskapliga metoder på frågeställningar om fysiska spår. De specifika uppgifter och det ansvar som avdelningen kommer att ha, inklusive för forsknings- och utvecklingsverksamhet, ska regleras i författning.

Majoriteten av SKL:s undersökningar och analyser utförs åt polismyndigheterna och Åklagarmyndigheten, men även andra brottsbekämpande myndigheter har i dag möjlighet att, mot en avgift, lämna uppdrag till SKL. När SKL blir en del av Polismyndigheten är det av särskild vikt att uppdragen från alla brottsbekämpande myndigheter behandlas och prioriteras på ett objektivt och likartat sätt.

I ett antal av de författningar som behöver ändras för att genomföra ombildningen av polisen måste den avdelning som SKL kommer att utgöra pekas ut med namn, vilket har aktualiserat frågan om namnbyte för SKL. Från den 1 januari

2015 ska den nationella avdelning som SKL kommer att utgöra benämnas Nationellt forensiskt centrum.

Utredaren ska

  • identifiera, besluta om och vidta de organisatoriska och andra åtgärder som krävs för att SKL ska kunna utgöra en nationell avdelning, Nationellt forensiskt centrum, inom Polismyndigheten den 1 januari 2015,
  • säkerställa att avdelningen får huvudansvaret för den forensiska processen i Polismyndigheten,
  • i tillämpliga delar följa de riktlinjer och direktiv som regeringen har angett för ombildningen av polisen (dir. 2012:129), och
  • lämna förslag till hur uppdrag till SKL från de brottsbekämpande myndigheter, vars uppdrag är avgiftsfinansierade, kan behandlas och prioriteras på ett så objektivt och likartat sätt som möjligt.

Samråd och redovisning av uppdraget

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med SKL liksom berörda delar av den övriga polisorganisationen. När det gäller frågan om prioritering av uppdrag ska samråd ske även med övriga berörda myndigheter. Utredaren har rätt att begära biträde från SKL under uppdraget. I uppdraget ska utredaren beakta gränsdragningen mellan SKL och Rättsmedicinalverket.

Den del av uppdraget som gäller förslag om prioritering av uppdrag ska redovisas senast den 1 mars 2014.

Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 1 april 2015.

(Justitiedepartementet)