Dir. 2013:123

Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013

Ändring av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2011 kommittédirektiv för Kommittén Svenska Unescorådet (dir. 2011:115). I uppdraget ingår att bidra till att genomföra regeringens Unescostrategi för perioden 2008–2013. Regeringen beslutar en Unescostrategi för ett par år i taget.

Kommittén Svenska Unescorådets uppdrag ändras och kommittén ska nu ha följande uppdrag.

Svenska Unescorådet ska vara Sveriges nationalkommission till Unesco och uppfylla de krav som åläggs Unescos medlemsländer enligt artikel VII i Unescos konstitution från 1945. I uppdraget ingår att bidra till att genomföra den vid var tid gällande Unescostrategin. Kommittén ska

 bistå regeringen med råd, underlag, förslag och yttranden i frågor som rör Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,

 informera, sprida kännedom om och skapa intresse i

Sverige för Unescos verksamhet,

 handlägga och samordna ärenden som Sverige har tagit emot från Unesco eller som rör Unescos verksamhet,

 i förekommande fall, enligt instruktion och i samråd med Regeringskansliet, företräda Sverige i Unesco och dess underliggande arbetsgrupper, nätverk och kommittéer,

 efter att ha rådgjort med berörda parter, komma in med underlag när det gäller regeringens Unescostrategier, och

 samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör Unescos verksamhet och samarbeta med andra länders motsvarande nationalkommissioner, särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska unionens medlemsländer.

Svenska Unescorådet ska vara sammansatt av personer som kan bidra till att uppdraget kan fullgöras. Nationalkommissionens löpande arbete ska ledas av en generalsekreterare med stöd av ett kansli.

Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2013. Tiden för uppdraget förlängs nu. En redovisning av hur Unescostrategin har genomförts ska i stället lämnas inom tre månader efter varje avslutad period som en strategi gäller för.

(Utbildningsdepartementet)