Dir. 2013:44

Tilläggsdirektiv till Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 maj 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 juni 2012 kommittédirektiv om utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (dir. 2012:70). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 augusti 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 15 oktober 2013.

(Utbildningsdepartementet)