Dir. 2013:61

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

fossiloberoende fordonsflotta

(N 2012:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 maj 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 juli 2012 att tillkalla en särskild

utredare med uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ

samt identifiera åtgärder för att reducera transportsektorns

utsläpp och beroende av fossila bränslen i linje med visionen

om att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv

energiförsörjning

utan nettoutsläpp

av

växthusgaser i

atmosfären. (dir. 2012:78). Enligt utredningens direktiv ska

uppdraget redovisas senast den 21 oktober 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 16 december 2013.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2013:61