Dir. 2013:7

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning (Fi 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 januari 2012 kommittédirektiv om statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer (dir. 2012:4). Utredningen har tagit namnet 2012 års krigsförsäkringsutredning. Utredningens uppdrag skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 31 oktober 2012. Regeringen beslutade den 20 september 2012 att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 28 februari 2013 (dir. 2012:93).

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2013.

(Finansdepartementet)