Dir. 2013:87

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

utvärdering av bredbandsstrategin

(N 2012:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 december 2012 att en särskild

utredare ska göra en utvärdering av regeringens bredbands-

strategi (dir. 2012:123). Utredarens huvudsakliga uppgift är att

göra en uppföljning av hur tillgången till bredband har utveck-

lats i förhållande till målen som anges i regeringens bredbands-

strategi och i den digitala agendan för Europa. Utredaren ska

även göra en närmare analys av bredbandsstrategins insatsom-

råden Offentliga aktörer på marknaden och Bredband i hela

landet. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31

december 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 31 mars 2014.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2013:87