Dir. 2013:98

Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen

(UD 2011:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om

bl.a. en översyn av de svenska baslinjerna och de olika

jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision

som modern teknik medger (dir. 2011:41). Utredningen har

antagit namnet Havsgränsutredningen.

Kommittén skulle redovisa sitt uppdrag senast den

31 december 2013. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska

i stället redovisas senast den 31 december 2014.

(Utrikesdepartementet)

Dir.

2013:98