Dir. 2013:99

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att bl.a. föreslå vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Vidare ingår i uppdraget att etablera en tidsbegränsad försöksverksamhet med bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt (dir. 2010:77).

Kommittén lämnade den 30 mars 2012 delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) med förslag till en långsiktig verksamhetsform. Regeringen beslutade den 20 juni 2012 om tilläggsdirektiv med förlängd tid för uppdraget till den 31 december 2013.

Tiden för uppdraget förlängs till och med den 31 december 2014. Försöksverksamheten med att fördela bidrag till nyskapande kulturprojekt för 2013 ska redovisas senast den 28 februari 2014.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2014.

(Kulturdepartementet)