Dir. 2014:121

Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism (A 2014:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 20 mars 2014 kommittédirektiv om en Kraftsamling i arbetet mot antiziganism (dir. 2014:47).

Av direktivet framgår att en kommitté – en kommission mot antiziganism – ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Den 25 mars 2014 publicerades Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900 talet (Ds 2014:8).

Kommissionen får nu även i uppdrag att ta fram och sprida ett material som utgår från vitboken till skolor och andra delar av samhället som berörs av innehållet i vitboken. Materialet ska vara av hög kvalitet och kunna användas som undervisningsmaterial inom skolan. I uppdraget ingår även att ta fram och sprida en lärarhandledning.

Under arbetets gång ska samråd ske med Forum för levande historia, Statens skolverk, Diskrimineringsombudsmannen och romska sakkunniga som har särskild kunskap om antiziganism.

Kommissionen ska senast den 30 januari 2015 lämna en beräkning till regeringen om kostnader för en större spridning av materialet.

Uppdraget ska redovisas i kommissionens slutredovisning, senast den 20 maj 2016. I redovisningen ska kommissionen lämna förslag om hur materialet kan fortsätta omhändertas och spridas i framtiden. Avseende detta ska särskilt samråd ske med Forum för levande historia.

(Arbetsmarknadsdepartementet)