Dir. 2014:135

Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå bl.a. hur en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder lämpligast skulle kunna införas (dir. 2014:41). Utredaren får nu i uppdrag att också föreslå hur en anpassad fortbildning för legitimerade förskollärare som är tillsvidareanställda och arbetar i förskoleklass kan utformas på lämpligast sätt.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas senast den 30 juni 2015.

Uppdraget att föreslå hur en anpassad fortbildning kan utformas

I 2014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100) har regeringen beräknat medel för ett införande av tioårig grundskola. Avsikten är att tioårig grundskola ska införas fr.o.m. läsåret 2017/18, dvs. för barn som är födda 2011. Det är viktigt att de lärare som ska undervisa i den nya årskurs 1 i grundskolan har den kompetens och skicklighet som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. I och med införandet av tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder kommer dessutom behovet av grundlärare med inriktning mot de lägre årskurserna att öka. I utredarens uppdrag ingår därför

redan att bl.a. föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för att bedriva undervisning i den nya årskurs 1 (nuvarande förskoleklass) samt överväga vilka fortbildningssatsningar som bör genomföras för förskollärare och lärare.

I dag utförs drygt hälften av arbetet i förskoleklassen av personer med förskollärarexamen. För att ta tillvara denna kompetens har regeringen i 2014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100) aviserat sin avsikt att genomföra en tidsbegränsad fortbildningsinsats 2015–2018 för de nuvarande legitimerade förskollärarna i förskoleklass som ska kunna leda till legitimation som lärare och behörighet att undervisa i nuvarande förskoleklass och årskurs 1–3. Syftet med en anpassad fortbildning ska vara att ge kompletterande kunskaper om bl.a. läs- och skrivinlärning och grundläggande matematikkunskaper. Utbildningen ska motsvara ett års heltidsstudier och ska tillsammans med den arbetslivserfarenhet de aktuella förskollärarna har kunna leda till lärarlegitimation och behörighet att undervisa i nuvarande förskoleklass och årskurs 1–3. Fortbildningen ska kunna läsas på halvfart under två år. Det ska vara frivilligt för huvudmännen att ta del av satsningen. Regeringens avsikt är att de förskollärare som deltar ska ha möjlighet att gå ned till 75 procents arbetstid, med bibehållen lön. Nedsättningen i arbetstid bör betalas till hälften av staten, till hälften av arbetsgivaren.

Utredaren ska med utgångspunkt i de förutsättningar som angetts ovan

  • föreslå hur en anpassad fortbildning för legitimerade förskollärare som är tillsvidareanställda och arbetar i förskoleklass kan utformas,
  • föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras, och
  • beakta relevant EU-rätt.

Redovisning av uppdraget

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas den 30 juni 2015.

(Utbildningsdepartementet)