Dir. 2014:136

Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning (Fi 2013:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 september 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 kommittédirektiv om marknader för finansiella instrument (dir. 2013:55). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 juni 2014. I tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 20 mars 2014 att förlänga utredningstiden till den 31 oktober 2014 (dir. 2014:45).

Utredningstiden förlängs på nytt. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 januari 2015.

(Finansdepartementet)