Dir. 2014:141

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014

Ändring av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster (dir. 2012:131). Utredningen har antagit namnet Ägarprövningsutredningen.

Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 28 februari 2014. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 16 januari 2014 utvidgades utredningens uppdrag och utredningstiden förlängdes så att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 1 november 2014 (dir. 2014:3).

Ägarprövningsutredningens uppdrag ändras på så sätt att det endast ska omfatta de delar av de ursprungliga direktiven som avser ägar- och ledningsprövning. Vidare förlängs utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2014.

(Finansdepartementet)