Dir. 2014:145

Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2014

Ändring i uppdraget

Bakgrund

Regeringen beslutade den 6 juni 1991 kommittédirektiv om överläggningar med företrädare för pensionärsorganisationerna i frågor av särskilt intresse för pensionärerna (dir. 1991:49). Enligt direktiven får kommittén bestå av högst 11 ledamöter för att överlägga om frågor av särskild betydelse för pensionärerna som grupp.

Ändrade kriterier för att ingå i kommittén

Regeringen beslutar att ta bort gränsen för hur många ledamöter kommittén får bestå av. Kriteriet för att en pensionärsorganisation ska kunna få ingå i kommittén ska i stället grundas på om organisationen får statsbidrag enligt förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Samtliga sju pensionärsorganisationer som är med i kommittén får för närvarande statsbidrag.

(Socialdepartementet)