Dir. 2014:151

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att bl.a. föreslå vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Vidare ingår i uppdraget att etablera en tidsbegränsad försöksverksamhet med bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt (dir. 2010:77).

Kommittén lämnade den 30 mars 2012 delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) med förslag till en långsiktig verksamhetsform.

Tiden för uppdraget har tidigare förlängts genom tilläggs- direktiv (dir. 2012:71 och dir. 2013:99).

Utredningstiden förlängs nu till den 31 december 2015. Försöksverksamheten med att fördela bidrag till nyskapande kulturprojekt för 2014 ska redovisas senast den 28 februari 2015.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.

(Kulturdepartementet)