Dir. 2014:163

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

kollektiv rättighetsförvaltning på

upphovsrättsområdet

(Ju 2014:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 kommittédirektiv om

kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (dir.

2014:30). I uppdraget ligger att ta fram ett förslag till genom-

förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU

av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensering

av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på

den inre marknaden. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas

senast den 6 mars 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 6 maj 2015.

(Justitiedepartementet)

Dir.

2014:163