Dir. 2014:166

Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 M2014:03

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014

Regeringen beslutade den 3 april kommittédirektiv om att utarbeta en strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås (dir. 2014:53).

Regeringen har denna dag beslutat ge tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) med uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk. Miljömålsberedningen övertar därmed det uppdrag som tidigare getts till utredningen Klimatfärdplan 2050 med de förändringar och kompletteringar som angetts i tilläggsdirektiven till Miljömålsberedningen (dir. 2014:165).

Utredningen om klimatfärdplan 2050 (M2014:03) avslutas den 31 december 2014.

(Miljödepartementet)