Dir. 2014:37

Tilläggsdirektiv till E-delegationen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till E-delegationen

(N Fi 2009:1)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Ändrad tid för redovisning 2014

Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en dele-

gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa

it-standardiseringsfrågor (dir. 2009:19). Delegationen antog

namnet E-delegationen. Delegationen ska redovisa sitt arbete

till regeringen senast den 20 mars respektive den 1 oktober

varje år och sin slutrapport senast den 31 december 2014.

Tid för redovisning ändras för 2014. Uppdraget ska i stället

redovisas senast den 1 oktober 2014. En slutredovisning av

arbetet ska lämnas senast den 31 december 2014 i enlighet med

direktiven.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2014:37