Dir. 2014:45

Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning (Fi 2013:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 kommittédirektiv om marknader för finansiella instrument (dir. 2013:55). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 juni 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2014.

(Finansdepartementet)