Dir. 2014:51

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Kommittédirektiv

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2014

Sammanfattning

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

Det behövs stödstrukturer för lärandet inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Inom flera avtalsområden på arbetsmarknaden har parterna tecknat yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. Dessa avtal bygger vanligtvis på principen att personer som saknar relevant erfarenhet i yrket får handledning och utbildning under en del av arbetstiden. Yrkesintroduktionsavtalen bedöms göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa unga utan yrkeserfarenhet. Avtalen bedöms även bidra till ungas kompetensuppbyggnad och arbetsplatsernas kompetensförsörjning. Regeringen bedömer sammantaget

att yrkesintroduktionsanställningar väsentligt kan bidra till att underlätta unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden och därigenom minska ungdomsarbetslösheten.

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer unga (15–24 år) inom ramen för yrkesintroduktionsavtal, se förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Det ekonomiska stödet består av två delar: dels lämnas en lönesubvention, dels lämnas ett stöd för handledning.

Parterna har i samtal med regeringen påpekat behovet av särskilda insatser för att utveckla strukturer som kan bidra till ett väl fungerande lärande på arbetsplatsen inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar och ge utbildningsdelen inom en sådan anställning ett relevant innehåll. Det kan handla om att arbetsgivare får hjälp av externa aktörer med att t.ex. upprätta utbildningsplaner och följa upp lärandet. Vidare kan planering och uppföljning av lärande på arbetsplatsen underlättas om respektive bransch har utarbetat kompetensprofiler och valideringsmodeller för olika yrkesroller.

I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade därför regeringen ett statsbidrag som, under en uppbyggnadsperiod 2014–2018, lämnas till organisationer som åtar sig att genomföra utvecklingsinsatser för att bygga upp stödstrukturer för handledning och lärande på arbetsplatser inom respektive bransch.

Utöver statsbidraget anser regeringen att det finns anledning att genom bl.a. information och rådgivning bistå branscherna i deras arbete med att bygga upp strukturer för lärande på arbetsplatserna. En nationell delegation bör ha denna uppgift. Såväl statsbidraget som delegationen ska vara temporära, och de strukturer som byggs upp ska kunna fortleva utan stöd efter uppbyggnadsperiodens slut, det vill säga efter 2018.

Uppdraget

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp

långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationens arbete ska bidra till att förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande på arbetsplatserna kan förbättras. Insatserna ska riktas både till de branscher som slutit yrkesintroduktionsavtal och till branscher som planerar att göra det.

Delegationen ska bl.a.

 samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande på arbetsplatser kan utformas, t.ex. genom att ta fram informationsmaterial samt ordna konferenser och seminarier,

 bistå partsorganisationer som önskar stöd i sitt arbete med att utveckla stöd för det lärande på arbetsplatser som genomförs inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar,

 stimulera sådan regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher som syftar till att utveckla lärandet på arbetsplatser, och

 följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas.

Konsekvensbeskrivningar-

När delegationen lämnar förslag till regeringen ska de ekonomiska och administrativa konsekvenserna för förslagen för stat, kommuner eller landsting redovisas. I de fall förslagen innebär ökade kostnader ska delegationen föreslå hur förslagen ska finansieras.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget

Delegationen ska ledas av en ordförande och bestå av högst tolv andra ledamöter som representerar de partsorganisationer som har tecknat yrkesintroduktionsavtal. Delegationen ska biträdas av ett sekretariat.

Delegationen ska samråda med Statens skolverk och Arbetsförmedlingen. Delegationen ska även samråda med Statskontoret när det gäller uppföljning och utvärdering av förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. Delegationen bör också samråda med det skolforskningsinstitut som ska inrättas den 1 januari 2015.

Delegationen ska i sitt arbete beakta vad som görs för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasial utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, och sträva efter att ta till vara möjliga synergieffekter.

Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

(Utbildningsdepartementet)