Dir. 2014:63

Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om en översyn av rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen (dir. 2013:105). Uppdraget skulle enligt utredningens direktiv redovisas senast den 15 juni 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2015.

(Socialdepartementet)