Dir. 2014:71

Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (A 2011:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2014.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 kommittédirektiv om att bl.a. sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet liksom om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader samt att lämna förslag som kan främja jämställdheten i arbetslivet (dir. 2011:80). Enligt direktiven skulle delegationen redovisa uppdraget senast den 24 oktober 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2015.

(Arbetsmarknadsdepartementet)