Dir. 2015:101

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen

(M2010:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillkalla en parlamenta-

risk beredning för underlag om hur miljökvalitsmålen kan nås

(dir. 2010:74). Beredningen har tagit namnet Miljömålsbered-

ningen (M 2010:04).

Genom tilläggsdirektiv den 18 december 2014 (dir. 2014:165)

fick beredningen i uppdrag att inom ramen för miljömåls-

systemet föreslå hur ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi

för en samlad och långsiktig klimatpolitik kunde utformas. En-

ligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den

15 februari 2016.

Utredningstiden förlängs. Beredningen ska i stället redovisa

ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatmål

senast den 1 mars 2016 och en strategi med styrmedel och

åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik senast den 1

juni 2016.

(Miljö- och energidepartementet)

Dir.

2015:101