Dir. 2015:109

Tilläggsdirektiv till 2014 års fondutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2014 års fondutredning (Fi 2014:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 kommittédirektiv om en översyn av fondregelverket (dir. 2014:139).

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att uppdraget skulle utvidgas (dir. 2014:158) och utredaren fick i uppdrag att också föreslå åtgärder för att förbättra informationsgivningen och jämförbarheten kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, såsom miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och bekämpning av korruption. Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att uppdraget skulle utvidgas ytterligare och utredaren fick i uppdrag att också föreslå åtgärder för att tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder för investerare (dir. 2015:28). Utredningstiden när det gäller uppdraget att föreslå de lagändringar som krävs för att genomföra UCITS V-direktivet förlängdes samtidigt, så att det skulle redovisas senast den 30 juni 2015 i stället för den 30 april 2015. Uppdraget i övrigt skulle fortfarande slutredovisas senast den 31 december 2015.

Utredningen redovisade i juni 2015 uppdraget att föreslå de lagändringar som krävs för att genomföra UCITS V-direktivet i delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62).

Utredningstiden förlängs. Den återstående delen av uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2016.

(Finansdepartementet)