Dir. 2015:12

Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 februari 2015

Ändring av och förkortad tid för uppdraget

Den förra regeringen beslutade den 14 augusti 2014 kommittédirektiv om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län i syfte att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga olyckor och kriser (dir. 2014:116).

Utredaren fick i uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits av de berörda aktörerna i samband med skogsbranden. Utredaren skulle även identifiera möjliga förbättringsåtgärder och, om så bedömdes lämpligt, föreslå nödvändiga författningsändringar m.m. i syfte att stärka samhällets beredskap och förmåga att hantera allvarliga olyckor och kriser.

Regeringen anser att det är lämpligt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som bl.a. har i uppgift att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser, identifierar de åtgärder som bör vidtas i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Utredarens uppdrag ska därför begränsas till att enbart beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits i samband med skogsbranden.

Tidpunkten för utredningens slutredovisning tidigareläggs. I stället för senast den 1 september 2015 ska uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2015. Redovisningen ska avse arbetet fram till denna tidpunkt.

(Justitiedepartementet)