Dir. 2015:19

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

konsumentskydd vid telefonförsäljning

(Ju 2013:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 31 oktober 2013 kommittédirektiv

om konsumentskydd vid telefonförsäljning (dir. 2013:95).

Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 april

2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 30 juni 2015.

(Finansdepartementet)

Dir.

2015:19