Dir. 2015:30

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan (Ku 2010:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Uppdraget upphör

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att bl.a. föreslå vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Vidare ingår i uppdraget att etablera en tidsbegränsad försöksverksamhet med bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt (dir. 2010:77).

Kommittén lämnade den 30 mars 2012 delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) med förslag till en långsiktig verksamhetsform.

Tiden för uppdraget har tidigare förlängts genom tilläggs- direktiv (dir. 2012:71, dir. 2013:99 och dir. 2014:151) och gäller nu till den 31 december 2015.

Kommitténs verksamhet ska inordnas som särskilt beslutsorgan i Konstnärsnämnden fr.o.m. den 1 oktober 2015. Kommittén Kulturbryggans uppdrag upphör därmed den 31 september 2015.

(Kulturdepartementet)