Dir. 2016:117

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell

samordning för life science

(U 2015:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 kommittédirektiv

om en nationell samordnare för området livsvetenskap (dir.

2015:105). Enligt direktiven ska utredaren bidra med underlag

till regeringens arbete med att ytterligare stärka Sveriges

position inom livsvetenskap (life science). Utredaren ska utgöra

en länk mellan de aktörer som finns i sektorn och regeringens

arbete med frågor inom området, t.ex. samverkansprogrammet

för Life science och investeringsfrämjande.

Utredaren får nu också i uppdrag att bistå regeringen i

arbetet med Sveriges kandidatur för att lokalisera den Euro-

peiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Sverige. Utredaren

ska särskilt medverka till att söka stöd för Sveriges kandidatur

hos olika aktörer inom life science-sektorn. Utredaren ska i

detta arbete nära samarbeta med det sekretariat för Sveriges

kandidatur som inrättas på Socialdepartementet för att verka för

att EMA ska lokaliseras till Sverige.

Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredo-

visas senast den 31 januari 2017. Utredningstiden förlängs.

Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2018.

En delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2017.

(Utbildningsdepartementet)

Dir.

2016:117