Dir. 2016:13

Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning (Ju 2014:14)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning (Ju 2014:14)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 juni 2014 kommittédirektiv om en utvärdering av 2006 års vårdnadsreform (dir. 2014:84). Utredningen har antagit namnet 2014 års vårdnadsutredning.

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 28 oktober 2016. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 december 2016.

(Justitiedepartementet)