Dir. 2016:14

Tilläggsdirektiv till Medieutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Medieutredningen (Ku 2015:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 mars 2015 kommittédirektiv om en mediepolitik för framtiden (dir. 2015:26). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutligt redovisas senast den 30 april 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

(Kulturdepartementet)