Dir. 2016:16

Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur den grundläggande utbildningen till polisman kan omformas till en högskoleutbildning (dir. 2015:29). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 15 april 2016. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2016.

(Justitiedepartementet)