Dir. 2016:27

Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning

Kommittedirektiv

Tillä ggs direkti v till U trednin g en om anpa ss nin g till n y a förut s ättnin g ar för t ax i oc h sa m å kning (N 2 01 5 :05 )

Förlängd tid för uppdrag e t

B eslut vid reger in gssammant r äde de n 23ma r s 2 0 16

~

2016:27

R eger in gen b es l utade de n 23 juli 2015 k o mmi ttedi r ektiv o m anpass nin g t ill n ya fömtsättninga r för tax i och samåkning (d i r 2 0 15 : 81) . En li gt u tredninge n s direkt i v ska uppd r aget redo visas se n ast de n l juli 2 0 16.

Utred nin gstide n fö rlän gs. Uppdraget ska i stä ll et redov i sas de n l decem b e r 2016 .

(När in gsdepmteme n t et)