Dir. 2016:33

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 april 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (dir. 2014:42).

Sedan införandet har de s.k. 3:12-reglerna genomgått flera större förändringar. Förändringarna har sammantaget medfört att reglerna blivit mer förmånliga för verksamma delägare i fåmansföretag samtidigt som möjligheterna till inkomstomvandling har ökat. Regeringen beslutade därför den 15 januari 2015 att utöka utredningens uppdrag. Utredningen ska, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling (dir. 2015:2). Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 november 2016.

(Finansdepartementet)