Dir. 2016:37

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

(N 2015:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 april 2015 kommittédirektiv om

förutsättningarna

för

att

ge

Konkurrensverket

utökad

beslutanderätt om sanktioner (dir. 2015:48). Enligt utredningens

direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 12 maj 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 8 juli 2016.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2016:37