Dir. 2016:44

Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen (Ku 2015:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 april 2015 kommittédirektiv om en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan (dir. 2015:46). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutligt redovisas senast den 30 september 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

(Kulturdepartementet)