Dir. 2016:48

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 april 2015 kommittédirektiv om

betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betal-

konton (dir. 2015:39).

Utredningen lämnade den 17 augusti 2015 en delrapport:

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (dnr Fi2015/03943/B).

Utredningen lämnade den 14 januari 2016 ytterligare en del-

rapport: Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

(dnr Fi2016/00127/B). Regeringen beslutade den 3 december

2015 att uppdraget i övrigt skulle redovisas senast den 30 juni

2016 (dir. 2015:128).

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället

slutredovisas senast den 31 augusti 2016.

(Finansdepartementet)

Dir.

2016:48