Dir. 2016:71

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Expertgruppen för biståndsanalys

(UD 2013:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juli 2016

Den förra regeringen beslutade den 31 januari 2013 att inrätta

en kommitté i form av en expertgrupp med uppdrag att

kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella

bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga upp en

långsiktig kunskapsbas av hög kvalitet (dir. 2013:11).

Kommittén har tagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys.

Utifrån de behov som regeringen ser och erfarenheter som

dragits sedan expertgruppens tillkomst önskar regeringen nu

förtydliga uppdraget. Dessa tilläggsdirektiv ersätter i sin helhet

tidigare direktiv.

Sammanfattning

Expertgruppen ska kontinuerligt utvärdera och analysera

Sveriges internationella bistånd, och därigenom bidra till

kunskap som grund för regeringens utveckling och styrning av

biståndet. Expertgruppen ska beställa eller genomföra samt

kommunicera utvärderingar, analyser och studier av hög

kvalitet avseende biståndets genomförande, resultat och

effektivitet. Expert-gruppen ska ha en oberoende ställning i

relation till det som den granskar och ska självständigt svara för

val av studier och för kvalitet.

Dir.

2016:71

2

Välgrundade beslut kräver kunskap

Regeringen vill att biståndet ska baseras på kunskap om dess

genomförande och effekter och om vad som bidrar till att

förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom

och förtryck.

Regeringen behöver relevanta underlag av hög kvalitet i

form av utvärderingar, studier, analyser m.m. för att kunna fatta

välgrundade beslut och utveckla styrningen av biståndet. Det

kan vara t.ex. för att utveckla styrningen av en myndighet i

syfte att säkerställa att politiken genomförs på ett effektivt sätt

eller för att ompröva och reformera eller utveckla politikens

inriktning. Underlagen bör belysa vilka faktorer som bidrar till

framgångsrika biståndsinsatser liksom vilka faktorer som

motverkar sådana. Dessa underlag kan även vara av intresse för

riksdagen, biståndsintressenter och en bredare allmänhet.

Biståndet utvärderas löpande av biståndsmyndigheter,

genomförare och andra länders biståndsgivare. Sådan

utvärdering är främst inriktad på att möta organisationernas

egna behov och avser till stor del enskilda projekt och program.

Regeringen ser även ett behov av utvärdering av bredare

policykaraktär som kan ligga till grund för utveckling av

biståndet och biståndspolitiken. För att stärka trovärdigheten

behövs dessutom, såsom framhålls i propositionen Sveriges

politik för global utveckling (prop. 2002/03:122), utvärdering

av en aktör som är oberoende i förhållande till verksamheten.

Utöver utvärdering finns en omfattande forsknings- och

analysverksamhet

området,

såväl

i

Sverige

som

internationellt, med expertis vid exempelvis universitet och

högskolor, forskningsinstitut, tankesmedjor, bilaterala och

multilaterala

biståndsinstitutioner

och

organisationer

i

samarbetsländerna. Resultaten från sådan analys- och

forskningsverksamhet bör göras mer tillgängliga och i större

utsträckning kunna användas som stöd för regeringen i dess

styrning och utveckling av biståndet. Erfarenheter från andra

politikområden visar på värdet av ett forum för möten mellan

forskning och politik där en hög grad av oberoende förenas med

närhet till beslutsfattande.

3

Uppdraget

Expertgruppens uppdrag är att kontinuerligt utvärdera och

analysera Sveriges internationella bistånd, och därigenom bidra

till kunskap som grund för utveckling av biståndet.

Verksamheten ska bidra till regeringens utveckling och styrning

av biståndet men kan även vara av intresse för biståndsaktörer i

Sverige och internationellt inklusive i samarbetsländer,

riksdagen, medierna och för den svenska allmänheten.

En central del av uppdraget är bedömning av det svenska

biståndet med avseende på relevans, måluppfyllelse, effekter,

hållbarhet, kostnadseffektivitet, och andra kvaliteter. Detta kan

bygga på såväl befintlig kunskap från forskning och utvärdering

som på datainsamling och analys initierad av expertgruppen.

Expertgruppen ska

beställa eller genomföra utvärderingar, analyser och studier

av biståndets genomförande, resultat och effektivitet,

självständigt ange riktlinjer och metoder för verksamheten,

prioritera studieområden och teman, besluta om vilka

utvärderingar, analyser och studier som ska genomföras och

besluta om publicering,

säkerställa kvalitet i analys- och utvärderingsverksamheten,

varvid OECD-DAC:s principer och kvalitetsstandarder för

biståndsutvärdering bör utgöra en vägledning när så är

tillämpligt,

aktivt sprida lärdomar, slutsatser och rekommendationer

från genomförda studier till relevanta målgrupper på

lämpligt sätt.

Expertgruppen ska stärka den sammantagna analys- och

utvärderingsverksamheten på området genom att komplettera

annan sådan verksamhet och särskilt fokusera på frågor och

studieområden där dess oberoende ställning har ett tydligt

mervärde. Studierna ska avse frågor som är strategiskt viktiga

för biståndet och biståndspolitiken.

Expertgruppen har möjlighet att delta i, eller bidra till,

utvärderingar gemensamt med andra aktörer i enlighet med

4

inriktningen av dessa direktiv.

Expertgruppens arbete ska omfatta den verksamhet som

bedrivs inom ramen för biståndsbudgeten, utgiftsområde 7

Internationellt bistånd, eller frågor av relevans för detta.

Expertgruppens organisation och kompetens

Expertgruppen ska bestå av högst tio ledamöter. Till de

utvärderingar, analyser och studier som expertgruppen låter

genomföra ska det normalt knytas referensgrupper bestående av

personer med relevant sak- och metodkunskap.

Expertgruppen ska ha tillgång till ett kansli för det löpande

arbetet, inklusive ta fram och konkretisera förslag till studier,

engagera externa rapportförfattare, samordna arbetet under

studiernas genomförande, medverka till kommunicering av

genomförda studier och andra uppgifter som krävs för

fullgörande av uppdraget.

Expertgruppen med dess kansli ska ha en utvecklad förmåga

att bedriva omvärldsanalys och göra egna analyser. Den ska

även ha en utpräglad beställarkompetens och snabbt kunna ta

till vara externt producerad kunskap, bedöma kvaliteten i denna

och omsätta den i underlag som är relevanta för beslutsfattare i

deras ställningstaganden. Beställarkompetensen bör omfatta

förståelse för regeringens behov, förmåga att formulera

relevanta frågor, kunskap om var rätt kompetens finns

tillgänglig och kapacitet att kontraktera och upphandla denna.

Expertgruppen ska ha hög kapacitet att analysera och föra

samman kunskap som produceras av olika aktörer, göra

synteser, dra slutsatser och presentera rekommendationer.

Arbetsformer och redovisning

Expertgruppen och personer som anlitas för att genomföra

studier ska ha en oberoende ställning i relation till det som

granskas.

Det bör normalt vara rapportförfattarna som svarar för

innehåll, slutsatser och rekommendationer i rapporterna.

5

Expertgruppen kan även framföra egna slutsatser och

rekommendationer.

Expertgruppen och dess kansli ska etablera kontakter med

forskningsutförare och biståndsintressenter såväl i Sverige som

i andra länder, inklusive OECD-DAC. För att säkerställa

relevans och strategisk användning av förvaltningens samlade

utvärderingsresurser på biståndsområdet ska expertgruppen föra

en dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),

Statskontoret, Riksrevisionen och andra relevanta aktörer,

såsom statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och

civilsamhällsorganisationer.

Expertgruppens arbete ska präglas av största möjliga

öppenhet. De rapporter expertgruppen låter publicera ska

tillgängliggöras

expertgruppens

webbplats

och

www.openaid.se. Expertgruppen bör vidare, utöver på svenska,

publicera rapporter på engelska i syfte att skapa förutsättningar

för dialog och samarbeten med aktörer i andra länder.

Redovisning av slutsatser sker kontinuerligt i de rapporter

som publiceras. Senast den 31 mars varje år ska expertgruppen

även lämna en rapport som sammanfattar innehåll och slutsatser

av de utvärderingar, analyser och studier som publicerats

föregående år.

Expertgruppen ska löpande hålla Regeringskansliet informe-

rat om hur arbetet fortskrider och två gånger per år redovisa

pågående och planerad verksamhet för regeringens åter-

koppling.

Kommande översyn

Verksamheten bör ses som långsiktig. Regeringen avser att

under 2018 se över den som grund för beslut om fortsättning.

Viktiga aspekter att ta ställning till blir bl.a. hur denna typ av

verksamhet kan organiseras på bästa sätt för att säkerställa

kvalitet, relevans, effektivitet, användbarhet och oberoende.

(Utrikesdepartementet)