Dir. 2016:77

Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 januari 2016 kommittédirektiv om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (dir. 2016:1). Enligt utredningens direktiv består uppdraget av tre delar. De två första delarna – en kartläggning av det moderna arbetslivets utmaningar och en analys av gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar – ska enligt utredningens direktiv redovisas senast den 14 december 2016. Den tredje delen av uppdraget – att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter – ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Utredningstiden för de två första delarna av uppdraget förlängs. Uppdraget ska därmed redovisas i sin helhet senast den 31 mars 2017.

(Arbetsmarknadsdepartementet)