Dir. 2016:86

Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge en kommitté – en skolkommission – i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). Förslagen ska fokusera på förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan och ska bl.a. utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola. Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 13 januari 2017.

Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 20 april 2017.

(Utbildningsdepartementet)