Dir. 2016:96

Tilläggsdirektiv till Vägslitageskattekommittén

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 april 2015 kommittédirektiv om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar (dir. 2015:47). Enligt kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 9 december 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2017.

(Finansdepartementet)