Dir. 2017:1

Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01) Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020

Ändring i och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 december 2017 kommittédirektiv om en kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (dir. 2017:130). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 september 2021.

Tidpunkten för världsutställningen har skjutits upp till den 1 oktober 2021– 31 mars 2022. Kommittén får nu i uppdrag att

  • ta fram en plan för arbetet under den mellanperiod på ett år som nu

uppstår, med en ambitionsnivå präglad av återhållsamhet i resursutnyttjandet,

  • ta tillvara möjligheter till intäkter och avkastning på redan gjorda

investeringar,

  • se över prioriteringarna för återstoden av verksamheten,
  • ägna särskild uppmärksamhet åt företagsnära främjande i samverkan

med Business Sweden, t.ex. genom delegationsresor till Expo 2020 för att ge svenska företag maximal synlighet och nytta, och

  • senast den 1 november 2020 inkomma med arbetsplan och ett nytt

budgetförslag för uppdraget, samt under resten av uppdraget redovisa utfall och prognos månadsvis på det sätt som Utrikesdepartementet anvisar.

2 (4)

Redovisningen av uppdraget ändras och utredningstiden förlängs. Kommittén ska senast den 1 september 2022 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i världsutställningen i en slutrapport.

Uppdraget att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Regeringen beslutade den 18 december 2017 att Sverige skulle delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai, under förutsättning att staten och näringslivet finansierar det svenska deltagandet i lika delar.

Efter omröstning i den internationella världsutställningsorganisationen BIE beslutades den 29 maj 2020 att världsutställningen i Dubai på grund av sjukdomen covid-19 i stället ska äga rum under tiden den 1 oktober 2021–31 mars 2022. Utställningen behåller namnet Expo 2020.

Sveriges deltagande bygger fortsatt på att staten och näringslivet finansierar det svenska deltagandet i lika delar. Regeringens beslut om statlig finansiering av tillkommande kostnader förutsätter således att näringslivets intressenter ställer motsvarande medel till förfogande.

Den 13 december 2019 presenterade regeringen Sveriges nya export- och investeringsstrategi. Strategin säger bl.a. att Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel. I strategin betonas vikten av att fler små och medelstora företag kan exportera. Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft. Vidare ska Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar öka. Dessa målsättningar bedöms dessutom vara av betydelse för att stärka Sveriges position inför den återstart av den globala ekonomin som förväntas.

Sveriges paviljong kommer under utställningen att

vara placerad i området som handlar om hållbarhet. Möjligheterna för Sverige och svenska företag att profilera sig inom hållbarhet kommer därmed att vara mycket goda. Då temat för det svenska deltagande är Co-Creation for Innovation kommer utställningen att ge utmärkta möjligheter för Sverige och för svenska företag att utnyttja vårt innovationsledarskap för att flytta fram positionerna ytterligare inom flera viktiga områden.

Regeringen lanserade i december 2019 en plattform för internationellt hållbart företagande. I plattformen slås det fast att hållbar utveckling är en hörnsten i Sveriges handelsfrämjande. Genom handel skapar Sverige

3 (4)

plattformar för dialog i frågor om ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Därigenom kan Sverige också bidra till att lösa de utmaningar som fastslagits i Agenda 2030. Expo 2020 utgör en utmärkt arena för att främja hållbart företagande både globalt och i regionen. Särskilt goda är möjligheterna inom hälsa, digitalisering och miljöteknik.

Med förbehåll för riksdagens beslut om propositionen Höständringsbudget för 2020 förväntas staten under perioden 2018–2022 bidra med 124,6 miljoner kronor till deltagandet i världsutställningen. Av beloppet utgörs 112,1 miljoner kronor av bidrag från statens budget och resten är värdet av tjänster levererade av statliga aktörer.

Kommittén ska därför

  • ta fram en plan för arbetet under den mellanperiod på ett år som nu

uppstår, med en ambitionsnivå präglad av återhållsamhet i resursutnyttjandet,

  • ta tillvara möjligheter till intäkter och avkastning på redan gjorda

investeringar,

  • se över prioriteringarna för återstoden av verksamheten, och
  • ägna särskild uppmärksamhet åt företagsnära främjande i samverkan

med Business Sweden, t.ex. genom delegationsresor till Expo 2020 för att ge svenska företag maximal synlighet och nytta.

Kontakter och redovisning av uppdraget

Det svenska deltagandet ska genomföras i nära samverkan med Utrikesdepartementet och ambassaden i Abu Dhabi samt andra statliga aktörer, däribland Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Vinnova, Tillväxtverket, Svenska institutet och Visit Sweden.

Kommittén ska senast den 1 november 2020 inkomma med ett nytt förslag till samlad budget för uppdraget och då också ange hur kostnaderna fördelas årsvis. Kommittén ska samtidigt inkomma med en arbetsplan som översiktligt anger vilka aktiviteter som ska genomföras. Kommittén ska varje månad på det sätt som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) anvisar inkomma med en uppdaterad redovisning av utfall mot budget med kommenterad analys av kostnadsutvecklingen, prognos för resterande period samt en uppdaterad likviditetsplan för återstoden av arbetet.

4 (4)

Det är angeläget att kommittén har god kontroll över kostnadsutvecklingen under återstoden av arbetet.

Om kostnaderna riskerar att avvika från fastställd budget ska detta omgående rapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tillsammans med hur kommittén planerar att hantera eventuella fördyringar så att inte budgeten vid något tillfälle överskrids.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle kommittén den 1 januari 2019 och den 1 januari 2020 lämna delrapporter om hur arbetet fortskrider samt den 1 september 2021 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i världsutställningen med en slutrapport.

Redovisningen av uppdraget ändras och utredningstiden förlängs. Kommittén ska senast den 1 januari 2021, den 30 juni 2021 och den 1 januari 2022 lämna delrapporter över hur arbetet fortskrider. Kommittén ska senast den 1 september 2022 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i världsutställningen i en slutrapport.

(Utrikesdepartementet)