Dir. 2017:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 juli 2016 kommittédirektiv om gräsrotsfinansiering (dir. 2016:70). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 29 december 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 mars 2018.

(Finansdepartementet)