Dir. 2017:113

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

samordning av särskilda persontransporter

Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 om direktiv till en

särskild utredare med uppdrag att analysera regelverket för

särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för

kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en

effektiv samordning. Utredaren ska även föreslå ändrade eller

nya regler för att undanröja hinder.

Enligt direktiven (dir. 2016:85) skulle uppdraget slutredovisas

senast den 30 november 2017. Utredningstiden förlängs och

uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2018.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:113